Regio Achterhoek

In de regio Achterhoek wordt vooralsnog binnen de werkagenda ingezet op:

 • een pilot gericht op het samenwerkingsthema ‘preventie’
 • een pilot op het thema ‘integrale gebiedsaanpak’
 • uitvoering van de effectenanalyse binnen het thema ‘wijkverpleegkundige niet-toewijsbare zorg’

Preventie – pilot Doetinchem

 • De pilots op het samenwerkingsthema ‘preventie‘ richten zich op het realiseren van een sluitende keten om te voorkomen dat mantelzorgers (van ouderen met lichte dementie) uitvallen. Het gaat hierbij om interventies waarbij samenwerking tussen Menzis en gemeenten nodig is om de keten sluitend te maken. De pilots richten zich op:
  a) het verbeteren van de bewustwording en vroegtijdige signalering van de mantelzorger door professionals in een wijk,
  b) het realiseren van effectieve werkprocessen, zodat de mantelzorger toegeleid wordt naar de juiste ondersteuning of zorg, en
  c) het inzetten van effectieve interventies van ondersteuning en zorg ‘op maat’.
 • In de Achterhoek zal de pilot worden uitgevoerd door gemeente Doetinchem in de wijk Schöneveld, met de mogelijkheid tot uitbreiding naar Gaanderen.
 • Wanneer er meer bekend is over de pilot wordt dat op deze website bekend gemaakt.

Integrale gebiedsaanpak – pilot Bronckhorst

 • In het dorp Vorden loopt momenteel een pilot waarbij een samenwerking wordt aangegaan tussen enerzijds de huisartsen en wijkverpleegkundigen en anderzijds het sociaal team.
 • De pilot wordt uitgevoerd aan de hand van de leidraad integrale gebiedsaanpak en heeft voorlopig betrekking op de groep kwetsbare ouderen.
 • Aangezien de samenwerking tussen het medisch- en sociaal team een nieuwe manier van (samen)werken is, zullen resultaten niet op korte termijn behaald worden. Er is gekozen voor een realisatietermijn van twee jaar (april 2017). Gewenste resultaten zijn onder andere:
  • Soepele en effectieve manier van samenwerken tussen huisartsen, wijkverpleegkundigen en het sociaal team
  • De gekozen doelgroep in Vorden en hun mantelzorgers kunnen goed de weg vinden naar het medisch- en sociaal team, en zijn tevreden over de werkwijze van beide teams.
 • Naar aanleiding van de pilot in Vorden wordt de leidraad – waar nodig – aangepast.

Wijkverpleegkundige niet-toewijsbare zorg – effectenanalyse

 • Om een beeld te krijgen wat het effect is van de inzet van de wijkverpleegkundige niet-toewijsbare zorgtaken (S1) hebben de samenwerkingspartners een effectenanalyse (in concept) ontwikkeld. Dit instrument heeft als doel om te achterhalen wat goed werkt (met betrekking tot de invulling van de niet-toewijsbare zorgtaken) en onder welke voorwaarden dit het geval is. Op basis van deze inzichten kunnen aanpassingen gedaan worden (ten aanzien van de werkwijze, het beleid of afspraken tussen stakeholders) om de effectiviteit te vergroten.
 • In de tweede helft van 2015 gaat Bronckhorst de effectenanalyse uitvoeren.
 • Zodra resultaten van de effectenanalyse in Bronckhorst bekend zijn, worden deze op de website bekend gemaakt.