Regio Arnhem

In de regio Arnhem wordt vooralsnog binnen de werkagenda ingezet op:

 • een pilot op het samenwerkingsthema ‘preventie’
 • een pilot gericht op het thema ‘extramuralisering’
 • uitvoering van de effectenanalyse binnen het thema ‘wijkverpleegkundige niet-toewijsbare zorg’.

Preventie – pilot Arnhem

 • De pilots op het samenwerkingsthema ‘preventie‘ richten zich op het realiseren van een sluitende keten om te voorkomen dat mantelzorgers (van ouderen met lichte dementie) uitvallen. Het gaat hierbij om interventies waarbij samenwerking tussen Menzis en gemeenten nodig is om de keten sluitend te maken. De pilots richten zich op:
  a) het verbeteren van de bewustwording en vroegtijdige signalering van de mantelzorger door professionals in een wijk,
  b) het realiseren van effectieve werkprocessen, zodat de mantelzorger toegeleid wordt naar de juiste ondersteuning of zorg, en
  c) het inzetten van effectieve interventies van ondersteuning en zorg ‘op maat’.
 • In Arnhem zal de pilot worden uitgevoerd in de wijken Geitenkamp en Presikhaaf.
 • Bij het opzetten van de pilot is door middel van kennistafels en gesprekken met professionals gekeken naar waar er verbetering mogelijk is in de keten, en wat er vervolgens nodig is om dit te verbeteren.
 • In Arnhem wordt vooral ingezet op:
  • vervroegen: mantelzorgers eerder in beeld krijgen
  • versterken: mantelzorgers en zorgvragers in hun kracht zetten
  • verlichten: mantelzorgers (op maat) ondersteunen
  • vertragen: dementieproces van de partner
 • De verwachting is dat de pilot na de zomer van start gaat. Zodra er meer bekend is over de inrichting, aanpak en betrokken partners bij de pilot wordt dit op deze site kenbaar gemaakt.

Extramuralisering – pilot Arnhem

 • Extramuralisering is het bieden van hulp, ondersteuning en zorg buiten de muren van een intramurale instelling (zoals een verzorgingshuis), gericht op het zo lang mogelijk zelfstandig wonen van burgers.
 • De pilot focust zich op oude ouderen (75+) die voorheen in aanmerking gekomen waren voor de zorgzwaartepaketten 3 en 4 uit de voormalige AWBZ.
 • Gezamenlijk (Menzis, gemeenten én aanbieders van zorg en ondersteuning) willen we concrete interventies ontwikkelen die op korte termijn toepasbaar zijn op wijkniveau. Ook willen we de succesfactoren van samenwerking/effectieve werkprocessen en de potentiële effecten in beeld brengen. Hierbij is specifiek aandacht voor vroegtijdig signalering en bewustwording om verergering van de problematiek te voorkomen.
 • Zodra er meer bekend is over de inrichting van de pilot wordt dit op deze site kenbaar gemaakt.

Wijkverpleegkundige niet-toewijsbare zorg – effectenanalyse Presikhaaf en Elden/de Laar

 • Om een beeld te krijgen wat het effect is van de inzet van de wijkverpleegkundige niet-toewijsbare zorgtaken (S1) hebben de samenwerkingspartners een effectenanalyse (in concept) ontwikkeld. Dit instrument heeft als doel om te achterhalen wat goed werkt (met betrekking tot de invulling van de niet-toewijsbare zorgtaken) en onder welke voorwaarden dit het geval is. Op basis van deze inzichten kunnen aanpassingen gedaan worden (ten aanzien van de werkwijze, het beleid of afspraken tussen stakeholders) om de effectiviteit te vergroten.
 • Twee wijken in Arnhem gaan in de tweede helft van 2015 de effectenanalyse uitvoeren.
 • Resultaten van de effectenanalyse in Arnhem zullen worden gedeeld op de website.