Jeldau Rieff

Wijkverpleegkundige niet-toewijsbare zorg in de praktijk | netwerk en taken in de wijk

Menzis en gemeenten hebben een instrument ontwikkeld om inzicht te krijgen op de invulling en het effect van de wijkverpleegkundige niet-toewijsbare zorg: de ‘Effectenanalyse wijkverpleegkundige niet-toewijsbare zorg’.   Hoe wordt de samenwerking in de wijk vormgegeven? Welke afspraken zijn gemaakt over de invulling van de niet-toewijsbare taken? Wat is de meerwaarde van de wijkverpleegkundige in relatie tot de andere partners… Read more →

Samenwerkingsdocument extramuralisering: langer thuis laten wonen van 75+’ers

Menzis en gemeenten werken samen aan het langer thuis laten wonen van 75+’ers (specifiek ouderen die voorheen in aanmerking zouden komen voor de zorgzwaartepakketten 3 en 4). In dit samenwerkingsdocument delen Menzis en gemeenten hun ervaringen tot nu toe. Waar zit de meerwaarde van de gezamenlijke aanpak op dit thema? Hoe kunnen gezamenlijk interventies worden ingezet? Hoe kunnen de effecten… Read more →

Samenwerken aan het langer thuis laten wonen van 75+’ers

Menzis en gemeenten werken samen aan het langer thuis laten wonen van 75+’ers (specifiek ouderen die voorheen in aanmerking zouden komen voor de zorgzwaartepakketten 3 en 4). In dit samenwerkingsdocument delen Menzis en gemeenten hun ervaringen tot nu toe. Waar zit de meerwaarde van de gezamenlijke aanpak op dit thema? Hoe kunnen gezamenlijk interventies worden ingezet? Hoe kunnen de effecten… Read more →

Samenwerkingsdocument preventie: voorkomen dat mantelzorgers uitvallen

Menzis en gemeenten werken samen aan het voorkomen van uitval van de mantelzorger bij ouderen met (beginnende) dementie. In dit document delen Menzis en gemeenten hun ervaringen tot nu toe. Zij lichten de meerwaarde van de gezamenlijke aanpak op dit thema toe en geven aan waar gezamenlijk interventies kunnen worden ingezet en hoe de effecten zijn te meten. Ook is… Read more →

Q&A’s onduidelijke casuïstiek Zvw, Wmo, Wlz en Jeugdwet

Update: 15 maart 2016 Vanaf 2015 zijn alle veranderingen in de langdurige zorg een feit. Ondanks alle inspanningen die zijn geleverd om alles goed te regelen voor klanten zijn er onduidelijkheden in de overlapgebieden van de Zvw, Wlz, Wmo en de Jeugdwet. Het risico bestaat dat mensen tussen wal en schip raken als de gemeente en Menzis van mening verschillen waar de… Read more →

Q&A’s inkoop en positionering wijkverpleegkundige niet-toewijsbare zorg

Deze Q&A’s zijn opgesteld naar aanleiding van vragen die ten aanzien van de inkoop van de wijkverpleegkundige niet-toewijsbare zorg naar voren zijn gekomen. Ze hebben betrekking op afspraken over de inkoop, het capaciteitsverdeelmodel waarin keuzes zijn gemaakt over de verdeling van middelen, de invulling van de niet-toewijsbare zorgtaken en de positionering van de wijkverpleegkundige niet-toewijsbare zorg. Het is een ontwikkeldocument:… Read more →