Bijeenkomst ‘Van Beschermd wonen naar Beschermd thuis’

Wat zijn belemmerende en wat zij bevorderende factoren die inwoners ervaren als ze de stap maken van Beschermd wonen naar zelfstandig thuis wonen? Dat was de kernvraag van de bijeenkomst op 8 maart waarin deelnemers aan de slag gingen met de uitkomsten van het onderzoek van het project in Arnhem.

Net als in het project, stond ook de bijeenkomst het perspectief van de inwoner centraal. De deelnemers prioriteerden  gezamenlijk enkele knelpunten: onder andere de financiering en de beschikbaarheid van betaalbare woningen en de zorgzame mentaliteit van de professional. Vervolgens spraken ze in groepsgesprekken over de meest geschikte oplossingen voor de genoemde knelpunten.

 

Een greep uit het resultaat:

  1. De aangedragen oplossingen voor knelpunten op het gebied van financiering waren onder andere het verbinden van formele en informele zorg (de RACT-methodiek zoals in het project in Groningen toegepast wordt), financiële prikkels bijschaven, de regievoering beleggen bij de cliënt en de durf vinden om dwars door oorspronkelijke regelgeving heen voor de cliënt de beste oplossing te zoeken.
  2. De deelnemers hebben voor het knelpunt ‘de beschikbaarheid van betaalbare woningen’ als oplossingen aangedragen dat er op uitvoeringsniveau iemand ingeschakeld wordt die coördineert en bemiddelt tussen gemeenten, corporaties en aanbieders, dat er op beleidsniveau prestatieafspraken over het beschikbare aantal woningen gemaakt kan worden en dat er creatiever gebruik wordt gemaakt van bestaande woningen, met aandacht voor gevarieerd aanbod.
  3. Een ander knelpunt was volgens de deelnemers de zorgzame mentaliteit van de professional. Het behulpzame en zorgzame, dat in het DNA van de professional zit, kan soms belemmerend werken in de stap voor cliënten naar zelfstandig wonen. Oplossingen die de deelnemers daarvoor hebben aangedragen zijn onder andere het beter betrekken van de begeleiders bij de transformatie, randvoorwaarden stellen die passen bij het ‘wat’ en niet het ‘hoe’ en een bijscholing van de professionals.

Een belangrijke conclusie bij het bespreken van belemmerende en bevorderende factoren was dat voor sommige knelpunten op meerdere (zo niet álle) niveaus maatregelen moeten worden getroffen om ze op te lossen. Waar wet- en regelgeving constructieve oplossingen belemmeren, zou dit landelijk geagendeerd moeten worden.

Geef een antwoord