Opbrengsten

Uitwerking module sociale infrastructuur, inkoop wijkverpleging 2017

Inkoop wijkverpleging 2017: Menzis en gemeenten ontwikkelen een aparte module voor het versterken van de sociale infrastructuur in de wijk In 2015 en 2016 hebben gemeenten, zorgverzekeraars en aanbieders gewerkt aan het opzetten en versterken van de verbinding tussen het sociaal- en medisch domein. Om een impuls te geven aan deze verbinding, werden de niet-toewijsbare taken van de wijkverpleegkundige apart… Read more →

Soepele overgang van 18- naar 18+ met de Checklist ‘Van 18- naar 18+’

Momenteel komt het nog vaak voor dat er geen soepele overgang is van hulp, ondersteuning en zorg rond het 18e levensjaar. Dit kan komen doordat de Jeugdwet niet altijd goed aansluit op de Wmo, Zvw of Wlz. Hierdoor dreigen problemen op meerdere leefdomeinen (zoals onderwijs/werk, zorg, wonen) toe te nemen voor de jeugdigen. Om te voorkomen dat problematiek verergert omdat wetten… Read more →

Wijkverpleegkundige niet-toewijsbare zorg in de praktijk | netwerk en taken in de wijk

Menzis en gemeenten hebben een instrument ontwikkeld om inzicht te krijgen op de invulling en het effect van de wijkverpleegkundige niet-toewijsbare zorg: de ‘Effectenanalyse wijkverpleegkundige niet-toewijsbare zorg’.   Hoe wordt de samenwerking in de wijk vormgegeven? Welke afspraken zijn gemaakt over de invulling van de niet-toewijsbare taken? Wat is de meerwaarde van de wijkverpleegkundige in relatie tot de andere partners… Read more →

Verslag werkconferentie: samen kan er meer

Werkconferentie: samen kan er meer In werksessies zochten zorgaanbieders, ervaringsdeskundigen en verschillende professionals (waaronder wijkteamleden, FACT-teamleden, psychiater) samen met beleidsmakers en vertegenwoordigers van zorgverzekeraar Menzis oplossingen voor dilemma’s uit de praktijk als: Hoe werken de wijkverpleegkundige en het wijkteam effectief samen in de wijk? Wat kunnen zorgverzekeraar en gemeenten doen om te voorkomen dat jeugdigen met 18 jaar tussen ‘wal… Read more →

Samenwerkingsdocument extramuralisering: langer thuis laten wonen van 75+’ers

Menzis en gemeenten werken samen aan het langer thuis laten wonen van 75+’ers (specifiek ouderen die voorheen in aanmerking zouden komen voor de zorgzwaartepakketten 3 en 4). In dit samenwerkingsdocument delen Menzis en gemeenten hun ervaringen tot nu toe. Waar zit de meerwaarde van de gezamenlijke aanpak op dit thema? Hoe kunnen gezamenlijk interventies worden ingezet? Hoe kunnen de effecten… Read more →

Samenwerkingsdocument preventie: voorkomen dat mantelzorgers uitvallen

Menzis en gemeenten werken samen aan het voorkomen van uitval van de mantelzorger bij ouderen met (beginnende) dementie. In dit document delen Menzis en gemeenten hun ervaringen tot nu toe. Zij lichten de meerwaarde van de gezamenlijke aanpak op dit thema toe en geven aan waar gezamenlijk interventies kunnen worden ingezet en hoe de effecten zijn te meten. Ook is… Read more →

Q&A’s onduidelijke casuïstiek Zvw, Wmo, Wlz en Jeugdwet

Update: 15 maart 2016 Vanaf 2015 zijn alle veranderingen in de langdurige zorg een feit. Ondanks alle inspanningen die zijn geleverd om alles goed te regelen voor klanten zijn er onduidelijkheden in de overlapgebieden van de Zvw, Wlz, Wmo en de Jeugdwet. Het risico bestaat dat mensen tussen wal en schip raken als de gemeente en Menzis van mening verschillen waar de… Read more →

Q&A’s inkoop en positionering wijkverpleegkundige niet-toewijsbare zorg

Deze Q&A’s zijn opgesteld naar aanleiding van vragen die ten aanzien van de inkoop van de wijkverpleegkundige niet-toewijsbare zorg naar voren zijn gekomen. Ze hebben betrekking op afspraken over de inkoop, het capaciteitsverdeelmodel waarin keuzes zijn gemaakt over de verdeling van middelen, de invulling van de niet-toewijsbare zorgtaken en de positionering van de wijkverpleegkundige niet-toewijsbare zorg. Het is een ontwikkeldocument:… Read more →

Lessen werkagenda tot nu toe

De samenwerking binnen de Werkagenda is bijna een jaar op weg. In het voorjaar van 2015 is teruggeblikt op het doorlopen proces en de geleerde lessen. Deze lessen hebben zowel betrekking op de inhoudelijke samenwerkingsthema’s als het proces van samenwerking.   Via onderstaande link vindt u de samenvatting van deze geleerde lessen. Samenvatting lessen Werkagenda  Read more →