Opbrengsten

Leidraad integrale gebiedsaanpak

Deze Leidraad is een handleiding voor gezamenlijk opdrachtgeverschap van hulp, ondersteuning en zorg in een gebied waarin sprake is van een overkoepelende hulp-, ondersteunings- of zorgvraag van burgers. De Leidraad gaat in op randvoorwaarden voor samenwerking tussen gemeente en zorgverzekeraar. De huidige versie van de Leidraad is een ontwikkeldocument. Op basis van praktijkervaring in de (lokale) context wordt de leidraad in de loop van… Read more →

Capaciteitsverdeelmodel wijkverpleegkundige niet-toewijsbare zorg

In dit document staat het capaciteitsverdeelmodel beschreven dat in 2014 is gebruikt om de beschikbare middelen voor niet-toewijsbare wijkverpleegkundige zorg voor 2015 te verdelen over de gemeenten waar Menzis representant is. Begin 2015 is het inkoopproces van de wijkverpleegkundige niet-toewijsbare zorg geëvalueerd. De opbrengsten daarvan zijn meegenomen in de nieuwe afspraken over het inkoopproces in 2015 voor de inkoop van wijkverpleegkundige… Read more →