Projecten

Goede ouderenzorg door goed samenspel (effectief ontschotten)

Als ouderen zorg en ondersteuning nodig hebben, komt deze zorg en ondersteuning uit verschillende wetten en financiële bronnen. Dat levert soms onnodige stapeling, dubbel werk en schotten op die de zorg en de effectiviteit daarvan niet ten goede komen. Denk bijvoorbeeld aan de overgang naar de Wlz (Wet langdurige zorg). Wanneer is deze? Wat houdt mensen tegen? En is het duidelijk… Read more →

Projectpagina: Effectief ontschotten

Valt onder thema: Effectief samenwerken in de wijk Hoe kunnen we de zorg en ondersteuning voor ouderen zo effectief mogelijk organiseren. Waar en waardoor wordt er soms te weinig maatwerk geboden? Waar zien we dubbelingen  in taken of juist taken die niet door de juiste professional uitgevoerd worden? Ook zien we ‘grijze gebieden’ tussen de verschillende wetten Wlz, Wmo en Zvw. In… Read more →

Projectpagina: Van beschermd naar zelfstandig wonen vanuit cliëntperspectief (Arnhem)

  Valt onder thema: GGZ Volwassenen Van beschermd naar zelfstandig wonen vanuit cliëntperspectief Sinds 2015 wordt beschermd wonen gefinancierd door de gemeenten. Veel gemeenten werken aan de beweging van ‘beschermd wonen’ naar een ‘beschermd thuis’, waarin inwoners zoveel mogelijk zelfstandig wonen en de benodigde begeleiding (en soms behandeling) thuis krijgen. Dat is een forse opgave. Wat hebben inwoners met psychische problematiek… Read more →

Projectpagina: Samen voor herstel (Groningen)

valt onder thema: GGZ Volwassenen Samen voor herstel met een sterk herstelondersteunend netwerk Mensen met psychische problemen hebben vaak te maken met allerlei instanties uit het medisch en sociaal domein. Voor een goed functionerend herstelproces is samenwerking tussen zorgverzekeraar, gemeenten, eigen omgeving en zorgaanbieders essentieel. Uitgangspunt voor de samenwerking is de mens met de psychische aandoening en zijn omgeving. Dit betekent dat… Read more →

Projectpagina: Solide steunsysteem in de wijk (Den Haag)

valt onder thema: GGZ Volwassenen Mensen met psychische gezondheidsproblemen moeten volwaardig deel kunnen nemen aan de maatschappij. Zij hebben een goed steunsysteem om zich heen nodig. Een systeem dat kan helpen bij het vinden van de juiste voorzieningen in de wijk en maatschappelijke participatie bevordert/stimuleert. Het formele zorgsysteem kan een belangrijke rol spelen bij het ondersteunen van het sociale steunsysteem van… Read more →

Projectpagina: integrale gebiedsaanpak

valt onder thema: Effectief samenwerken in de wijk In het stelsel van langdurige zorg hebben gemeenten een andere functie dan zorgverzekeraars. Daardoor hebben we beiden een eigen kijk op een wijk of dorp (gebied). Door onze perspectieven samen te voegen, ontstaat een completer beeld van de hulp-, ondersteunings-, of zorgvraag in een gebied. Hierdoor kunnen we aanbod van ondersteuning en… Read more →

Projectpagina: Langer thuis wonen

valt onder thema: Effectief samenwerken in de wijk Het aandeel ouderen in de totale bevolking neemt gestaag toe. Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) geeft aan dat we in 2040 het hoogtepunt bereiken: meer dan een kwart van de Nederlandse bevolking is dan 65 jaar of ouder. We willen dat mensen zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen. Extramuralisering… Read more →

Projectpagina: preventie uitval mantelzorgers demente ouderen

valt onder thema: Effectief samenwerken in de wijk Het is de taak van zorgverzekeraar en gemeente ervoor te zorgen dat mensen zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen. Daarbij is de inzet van mantelzorgers onmisbaar. Hoe kunnen we hen ondersteunen in hun belangrijke taak? Er zijn 2,6 miljoen mantelzorgers in Nederland. Binnen deze groep is het aantal dat zorgt voor… Read more →

Projectpagina: populatiemanagement

valt onder thema: Effectief samenwerken in de wijk Om gezamenlijk de gezondheid, kwaliteit van leven en participatie in de samenleving van burgers te bevorderen, werken Menzis en de gemeente Enschede aan het project Populatiemanagement. In de wijk Wesselerbrink is een pilot gestart (1 januari 2016) waarbij zorgaanbieders in een wijk over schotten heen passende en preventieve zorg kunnen bieden. De… Read more →

Projectpagina: Effectieve inzet van middelen door meer inzicht in gegevens

valt onder thema: Effectief samenwerken in de wijk Welke kosten zijn er voor de uitvoering van de verschillende wetten? Hoeveel en welke zorgvragen zijn er? Niet alleen binnen een gemeente, maar ook per wijk en per inwoner? Om effectief maatregelen te nemen, is een compleet inzicht nodig. In een onderzoek van de Werkagenda werden de verschillende gebruikers- en kostengegevens op wijkniveau… Read more →