Projectpagina: preventie uitval mantelzorgers demente ouderen

valt onder thema: Effectief samenwerken in de wijk

Het is de taak van zorgverzekeraar en gemeente ervoor te zorgen dat mensen zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen. Daarbij is de inzet van mantelzorgers onmisbaar. Hoe kunnen we hen ondersteunen in hun belangrijke taak?

Er zijn 2,6 miljoen mantelzorgers in Nederland. Binnen deze groep is het aantal dat zorgt voor ouderen met (beginnende) dementie hoog. Menzis en gemeenten onderzochten waar en hoe ze hun preventie-inspanningen efficiënt kunnen inzetten zodat de mantelzorger passende ondersteuning krijgt.

Lees meer over actuele en afgeronde projecten en de ontwikkelde instrumenten/werkwijze:

● Preventie uitval mantelzorgers van ouderen met lichte dementie

Het doel: Mantelzorger eerder in beeld hebben en versterken en het dementieproces van ouderen vertragen.

Arnhem en Menzis hebben samen met de betrokken partijen in de wijk een ‘toolkit’ ontwikkeld. De toolkit laat zien welke Interventies er zijn (of in ontwikkeling zijn) die ingezet kunnen worden ter ondersteuning van mantelzorgers die zorgen voor een (beginnend) dementerende thuiswonende partner. Zie ook: www.mantelzorgtoolkitdementie.nl

Afgeronde projecten:

Samenwerkingsdocument preventie: voorkomen dat mantelzorgers uitvallen

Dit document geeft antwoord op de vragen: wat is de meerwaarde van de gezamenlijke aanpak op dit thema, waar kunnen gezamenlijk interventies worden ingezet en hoe zijn de effecten te meten? Daarnaast geeft het een overzicht van de mogelijke interventies van de zorgverzekeraar en de gemeente bij deze doelgroep.