Effectief samenwerken in de wijk

 Onze huidige maatschappij is overwegend ingericht op zelfstandigheid en goede gezondheid. Maar wat als je dat niet hebt? Als je door lichamelijke en/of geestelijke beperkingen het meedoen op eigen kracht gewoonweg niet kunt? Dan ben je afhankelijk van anderen om een leefbaar leven te kunnen leiden.

Die ‘anderen’ zijn familie, mensen in de eigen omgeving en professionals in het medisch en sociaal domein. Wij zijn als zorgverzekeraar en gemeenten mede verantwoordelijk voor de kwetsbaren in onze samenleving en horen dus bij die ‘anderen’. Hoe zorgen we samen voor dat leefbare leven van kwetsbare mensen?

Bundeling van expertise
Professionals in het medisch en sociaal domein staan dagelijks in contact met zorgbehoevenden. Zij staan dicht bij de inwoners en zien wat er speelt in een wijk en bij mensen thuis. Met een bundeling van hun inzichten en expertise krijgen we een compleet beeld van behoeftes en in welke mate daarin wordt voorzien.

Daarmee kunnen we ons voordeel doen. Het zorgt voor inzicht en geeft de kans in te grijpen om verergering van situaties te voorkomen. Hiermee kunnen we het welzijn van de kwetsbare medemens verhogen. Tevens kunnen we hogere kosten voorkomen. Immers, naarmate zorg intensiever wordt, wordt het vaak duurder.

Wat doen?
Als zorgverzekeraar en gemeente kunnen we eraan bijdragen dat alle betrokken professionals zoals huisarts, wijkagent, maatschappelijk werker en wijkverpleegkundige optimaal samenwerken. En daarmee:

● een goede onderlinge afstemming creëren;

● kwetsbare inwoners en hun behoeften in beeld krijgen;

● een passend product leveren;

● bijdragen aan het welzijn van hen die het nodig hebben;

● hogere kosten voorkomen.


Geïnspireerd aan de slag!
Effectief samenwerken in de wijk is een van de thema’s van de Werkagenda. Er zijn zowel afgeronde als actuele projecten binnen dit thema.

Lees meer en leer mee, zodat u met de kennis en aandachtspunten geïnspireerd aan de slag kunt in uw werkgebied! Heb je vragen? Tips of aandachtspunten? We horen het graag.

Actuele projecten: Afgeronde projecten:

Effectief ontschotten  

 

 

 

 

Preventie uitval mantelzorgers demente ouderen

Langer thuis wonen van kwetsbare ouderen

Integrale gebiedsaanpak

Wijkverpleging niet-toewijsbare zorg

Populatiemanagement

Effectieve inzet van middelen door meer
inzicht in gegevens

Effectieve ouderenzorg in de Achterhoek